odrazka
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Dodržujeme bezpečnost při jejich zpracování a totéž vyžadujeme po našich smluvních partnerech.

Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SkillJobs s.r.o., se sídlem Vinohradská 89/90, Praha 3, 130 00, IČ 08327165, info@skilljobs.cz
Dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými zákony a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Kdy a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní informace zpracováváme v případě, že se na nás obrátíte při hledání zaměstnání, odpovíte na inzerát nebo jste s nám jinak v kontaktu při poskytování našich personálních služeb. Údaje poskytnuté v rámci hledání zaměstnání zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Zaslání Vašeho CV považujeme za udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje předáváme potenciálním zaměstnavatelům jen na základě Vašeho výslovného souhlasu a zájmu o konkrétního zaměstnavatele a pozici.

Jaké chráníme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky a chráníme je pomocí technických a organizačních opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, změně či ztrátě nebo jinému možnému zneužití. Naše opatření a procesy průběžně vyhodnocujeme a dle potřeby aktualizujeme.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

V případě, že nám udělíte souhlas, Vaše údaje uchováváme po dobu 3 let, neodvoláte-li souhlas dříve. Při zpracování z jiných právních důvodů (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy nebo oprávněný zájem) uchováváme Vaše údaje po dobu 3 let od ukončení našeho vztahu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V závislosti na tom, jaké osobní údaje nám poskytnete, zpracováváme některé z následujících údajů:
 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Profesní historie, vzdělání a odborné znalosti
 • Údaje z Vašeho CV
 • Vaše požadavky na pracovní uplatnění
 • Vaše fotografii (pokud nám ji poskytnete)
 • Jiné údaje, které nám poskytnete

Máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů?

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese: info@skilljobs.cz

Jaká jsou Vaše práva?

 • Právo na přístup - máte právo požádat o informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu - máte právo požádat správce o opravu nepřesných nebo neúplných informací.
 • Právo na výmaz - máte právo požádat o výmaz Vašich osobních v těchto situacích:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  • Odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
  • Vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů anebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu a neeexistují žádné převažující oprávněné důvody pro toto zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování - máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních v těchto situacích:
  • Popřel/a jste přesnost Vašich osobních údajů.
  • Zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Vznesli jste námitku, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo na odvolání souhlasu - máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu - Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Kontaktujte nás


* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit.

SkillJobs s.r.o.
Vinohradská 89/90, Praha 3, 130 00
IČO: 08327165 | DIČ: CZ08327165

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 317016

info@skilljobs.cz
+420 732 939 825

Message
SkillJobs

Kontakty

info@skilljobs.cz
+420 732 939 825